Aktywuj siebie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Numer projektu: RPZP.06.05.00-32-K108/17

Oś Priorytetowa: VI Rynek Pracy

Numer działania: 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Tytuł projektu: AKTYWUJ SIEBIE – indywidualne ścieżki zatrudnienia

Nazwa Wnioskodawcy: BUTTERFLY CONSULTING SP. Z O.O.

Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. do 31.12.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 281 429,01 zł

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do poszukiwania, podjęcia oraz utrzymania zatrudnienia 300 os. (w tym 180 kobiet) biernych zawodowo, zamieszkujących wyłącznie obszar Specjalnej Strefy Włączenia w woj. zachodniopomorskim, w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez realizację w terminie 01.04.2018 r.– 31.12.2019 r. kompleksowego wsparcia w ramach projektu, ukierunkowanego na trwałą aktywizację zawodową Uczestników Projektu (UP).

Grupę docelową projektu stanowią osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  –  zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa zachodniopomorskiego, gminy Specjalnej Strefy Włączenia (zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu)

  –  będące osobami biernymi zawodowo,

  –  będące osobami w wieku 30 lat i więcej,

–    znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. przynależące do co najmniej jednej z grup:

–    osoby w wieku 50 lat i więcej,

 –   osoby z niepełnosprawnościami (ON),

 –   osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3),

Łącznie do projektu zakwalifikowanych zostanie 300 osób (180 Kobiet i 120 Mężczyzn), w tym 150 osób z niepełnosprawnościami.

Zaplanowane działania:

Projekt zakłada następujące formy wsparcia Uczestników/Uczestniczek projektu:

 1.   Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego 300 UP

2.  Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy dla 90 UP

3.  Kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe dla 210 UP

4.  Wysokiej jakości zamknięte szkolenia zawodowe dla 300 UP

5.  Wysokiej jakości staże zawodowe dla 210 UP

Kompleksowa ścieżka wsparcia UP w ramach projektu obejmująca ww. zadania, zostanie zaplanowana tak, aby w pełni odpowiadać na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne UP i zostanie zrealizowana z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych oraz stanu zdrowia, czego efektem będzie wyjście z kategorii osób biernych zawodowo i trwałe podjęcie zatrudnienia.