Nowe możliwości

Numer projektu: RPMP.08.02.00-12-0240/20

realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020

Oś priorytetowej:  8.  Rynek Pracy

Numer i nazwa Działania:  8.2 Aktywizacja zawodowa

Wnioskodawca: Butterfly Consulting Sp. z o.o. (Lider)

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r. do 31.05.2021 r.

Tytuł Projektu: Nowe możliwości

Wartość projektu: 420.389,90 PLN, w tym dofinansowanie projektu z UE: 399.370,40 PLN

Obszar Wsparcia:

województwo małopolskie:

– powiat nowotarski;

– powiat suski;

– powiat wadowicki.

Cel Projektu:

Zwiększenie możliwości uzyskania i utrzymania zatrudnienia wśród 40 osób (22 kobiet i 18 mężczyzn) pozostających bez pracy (biernych zawodowo i bezrobotnych) w wieku 30 lat i więcej, należących do co najmniej jednej z następujących grup: kobiety, 50+, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, mieszkańców powiatu suskiego, wadowickiego i nowotarskiego w woj. małopolskim, w których wartość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, poprzez aktywizację zawodowo-edukacyjną
w terminie 01.10.2020 – 31.05.2021

Grupa Docelowa:

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu są osoby pozostające bez zatrudnienia, spełniające kryteria grupy docelowej:

a) wiek – powyżej 30 r. ż.;

b) osoby bierne zawodowe lub bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP,  w tym długotrwale bezrobotne;

c) zamieszkałe na obszarach w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla woj. małopolskiego, w powiatach: suskim, wadowickim i nowotarskim;

d) osoby, które nie się uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020.

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu preferowanymi do wsparcia są:

a) kobiety;

b) osoby powyżej 50 roku życia;

c) osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie);

d) osoby niepełnosprawne;

e) osoby zamieszkujące miasta średnie, tj. Andrychów, Nowy Targ, Wadowice.

Oferowane Wsparcie:

– indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i opracowanie Indywidualnego Planu Działania

(2 spotkania po 2h);

– indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (6h);

– indywidualne spotkania z psychologiem (3 spotkania po 1h, dla 30 uczestników);

– kursy/szkolenia zawodowe średnio 100h dla 32 osób i 80h dla 8osób;

– poradnictwo zawodowe warsztaty (2 dni po 8h/ grupę, grupa max 10 osób);

– projekt zakłada wsparcie w postaci stażu dla 7 uczestników – średnio 4 miesiące po 8 godz. dziennie
(7 godz. dla osób z niepełnosprawnością min. umiarkowaną).

Rekrutacja:

1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Wnioskodawcę w formie otwartej i ciągłej na terenie województwa małopolskiego.

2. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzi formularz zgłoszeniowy oraz wymagane oświadczenia/ zaświadczenia, który każdy uczestnik projektu jest zobowiązany wypełnić oraz złożyć w czasie określonego naboru. Złożenie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

3. Dokumenty rekrutacyjne zostaną sprawdzone pod względem formalnym oraz merytorycznym  przez wyznaczony personel projektu. Etap formalno-merytoryczny ma na celu sprawdzenie, czy Kandydat spełnia warunki formalne (kryteria uprawniające do udziału w projekcie) oraz przyznanie punktów za poszczególne kryteria premiujące.

3. Podczas rekrutacji przyznane zostaną dodatkowe punkty za spełnienie poszczególnych

kryteriów premiujących, tj.:

– kobiety +5 pkt.;

– osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie): +5 pkt. (oświadczenie);

– osoby w wieku 50 lat i więcej: +10 pkt

– osoby niepełnosprawne: +4 pkt (orzeczenie o niepełnosprawności)

– osoby zamieszkujące miasta średnie, tj. Andrychów, Nowy Targ, Wadowice: + 4 pkt.

4. Utworzona zostanie ostateczna lista rankingowa i/lub lista rezerwowa. Niezakwalifikowani zostaną

poinformowani o przyczynach odrzucenia aplikacji. Zakwalifikowani podpiszą deklarację udziału/ stosowne oświadczenia.

5. Osoby z listy rezerwowej, będą mogły wziąć udział w projekcie, w przypadku rezygnacji osób znajdujących się na liście głównej.

5. Dokumenty rekrutacyjne można składać w forma papierowej w biurze projektu lub przesłać drogą mailową.

6. Dokumenty rekrutacyjne uczestników projektu gromadzone są w biurze projektu.

Dokumenty rekrutacyjne niekompletne mogą być uzupełniane przez kandydatów w ciągu 5 dni kalendarzowych. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające kryterium uczestnictwa są odrzucane.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt mailowy:

agnieszka.pilniak@butterflyconsulting.pl lub  dorota.galantowicz@butterflyconsulting.pl 

lub kontakt telefoniczny: 790 701 058 lub 790 701 055 

Adres biura: ul. Podhalańska 42b, 34-700 Rabka-Zdrój

Załączniki: