Stała ścieżka aktywizacji społecznej i zawodowej

Numer projektu: RPMA.09.01.00-14-d373/19

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

Oś priorytetowej:  IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania:  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Nazwa Wnioskodawcy: Butterfly Consulting Sp. z o.o. (Lider)

Partner: Polska Fundacja Inicjatyw Rozwojowych

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Tytuł Projektu: Stała ścieżka aktywizacji społecznej i zawodowej

Wartość projektu: 936 280,80 PLN, w tym dofinansowanie projektu z UE: 749 024,64 PLN

Obszar Wsparcia:

województwo mazowieckie:

– powiat przysuski: gminy Borkowice, Odrzywół, Przysucha, Rusinów, Wieniawa;

– powiat radomski: gminy Gózd, Iłża, Jedlina-Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów;

– powiat szydłowiecki: gminy Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec;

– powiat lipski: gminy Ciepielów i Lipsko;

– powiat kozienicki: gminy Garbatka Letnisko i Magnuszew

Cel Projektu:

Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia wśród 80 (48 kobiet, 32 mężczyzn) osób niepracujących, w wieku 18 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, zamieszkujących na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji powiatu przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, lipskiego i kozienickiego dzięki realizacji usług aktywizacji społeczno-zawodowej w terminie 01.09.2020-31.08.2021 r.

Grupa Docelowa:

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, spełniające kryteria grupy docelowej:

a) wiek aktywności zawodowej – powyżej 18 r. ż.

b) osoby bierne zawodowe lub bezrobotne;

c) korzystanie ze świadczeń pomocy społ. z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społ. (Dz.U.2016.930) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej
1 z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;

d) zamieszkałe na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji w powiatach:

      – radomskim: gminy Gózd, Iłża, Jedlina-Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów;

      – przysuskim: gminy Borkowice, Odrzywół, Przysucha, Rusinów, Wieniawa;

      – szydłowieckim: gminy Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec;

– powiat lipski: gminy Ciepielów i Lipsko;

– powiat kozienicki: gminy Garbatka Letnisko i Magnuszew.

 e) osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie);

 f) osoby niepełnosprawne.

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu preferowanymi do wsparcia są:

a) osoby z wymienionych gmin defaworyzowanych powiatów radomskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, lipskiego i kozienickiego;

b) kobiety;

c) osoby o niskich kwalifikacjach;

d) osoby bierne zawodowo i bezrobotne;

e) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

f) osoby niepełnosprawne

g) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego ,rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,

h) Osoby nie korzystające ze wsparcia oferowanego w projektach pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19.

Oferowane Wsparcie:

– indywidualne spotkania z psychologiem – 3 godziny (2×1,5 godz.);

– indywidualne spotkania z doradcą – 3 godziny (2×1,5 godz.);

– indywidualne spotkania z coachem – 3 godziny (2x 1,5 godz);

– indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (2x 1,5 godz.);

– grupowe spotkania z doradcą zawodowym – (2×8 godz.);

– kursy/szkolenia zawodowe – dla 64 osób, średnio 100 godz. (moduł I zawodowy podstawowy i moduł II zawodowy uzupełniający), oraz dla 16 osób średnio 80 godz. (moduł I zawodowy podstawowy);

– indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (4×1,5 godz.).

– projekt zakłada wsparcie w postaci stażu dla 16 uczestników – średnio 4 miesiące po 8 godz. dziennie (7 godz. dla osób z niepełnosprawnością min. umiarkowaną).

Rekrutacja:

1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Wnioskodawcę na terenie województwa mazowieckiego, m.in. z wykorzystaniem lokalnych mediów, organizacji i JST działających na rzecz osób wykluczonych i niepełnosprawnych, mediów społecznościowych,

2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans, w tym płci i niedyskryminacji w dostępie do oferowanych w ramach projektu form wsparcia.

3. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzi formularz zgłoszeniowy oraz wymagane oświadczenia/ zaświadczenia, który każdy uczestnik projektu jest zobowiązany wypełnić oraz złożyć w czasie określonego naboru. Złożenie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

4. Dokumenty rekrutacyjne zostaną sprawdzone pod względem formalnym oraz merytorycznym  przez wyznaczony personel projektu.

5. Etap formalno-merytoryczny ma na celu sprawdzenie, czy Kandydat spełnia warunki formalne (kryteria uprawniające do udziału w projekcie) oraz przyznanie punktów za poszczególne kryteria premiujące.

3. Podczas rekrutacji przyznane zostaną dodatkowe punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów premiujących, tj.:

– kobiety +5 pkt.;

– osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie): +4 pkt. (oświadczenie);

– osoby w wieku 50 lat i więcej: +3 pkt

– osoby niepełnosprawne: +2 pkt (orzeczenie o niepełnosprawności)

– osoby niepracujące powyżej 2 lat: + 2 pkt.

4. Utworzona zostanie ostateczna lista rankingowa/lista rezerwowa. Niezakwalifikowani zostaną

poinformowani o przyczynach odrzucenia aplikacji. Zakwalifikowani podpiszą deklarację udziału/ stosowne oświadczenia.

5. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu lub intensyfikowaniu procesu rekrutacji w danych okresach realizacji projektu w zależności od potrzeb oraz o ewentualnych zmianach liczb uczestników projektu po uzyskaniu zgody IP na podstawie zmienionego wniosku
o dofinansowanie.

6. Informacje o rekrutacji zamieszone są na stronie internetowej Wnioskodawcy. W projekcie zakłada się także wykorzystanie środków masowego przekazu oraz materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty) w celu informowania o prowadzonej rekrutacji.

7. Dokumenty rekrutacyjne uczestników projektu gromadzone są w Biurze projektu.

Dokumenty rekrutacyjne niekompletne mogą być uzupełniane przez kandydatów w ciągu 5 dni kalendarzowych. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające kryterium uczestnictwa są odrzucane.

W razie zainteresowania prosimy o

 kontakt mailowy:

dorota.galantowicz@butterflyconsulting.pl  i/lub

kontakt telefoniczny:

– 790 701 055

kontakt osobisty:

Biuro projektu: ul. Waryńskiego 17A, 26-600 Radom

Załączniki: