Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim

Projekt nr RPMA.10.03.01-14-d999/20

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

Osi Priorytetowa  X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe,
Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

Nazwa Wnioskodawcy: Butterfly Consulting Sp. z o.o. (Lider)

Partner 1. Powiat Ostrołęcki w Ostrołęce

Partner 2. Gospodarstwo Hodowlane Marek Piórkowski

Partner 3. Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa Impresja

Partner 4. Gospodarstwo Rolne Janusz Serafin

Partner 5. “ALDO” SP. J. PPHU Leszek I Andrzej Długołęccy

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. do 31.08.2022 r.

Tytuł Projektu: Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim

Wartość projektu: 1 399 038,00 PLN, w tym dofinansowanie projektu z UE: 1 119 230,410 PLN

Obszar Wsparcia:

województwo mazowieckie

Cel Projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 35 (7 K) uczniów z Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie, 40 (20 K) uczniów z Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych, 20 (10 K) uczniów z Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle i 28 (6 K) uczniów z zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu dzięki realizacji kompleksowego wsparcia odpowiadającego na indywidualne zapotrzebowanie szkół oraz dopasowanie do aktualnych potrzeb pracodawców, poprzez diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w kontekście ich kariery edukacyjno-zawodowej, realizację działań ukierunkowanych na podniesienie umiejętności kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych uczniów, rozwój bazy dydaktycznej szkół poprzez doposażenie pracowni nauki zawodu, oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli  (12 K) zawodu w terminie 01.04.2021-31.08.2022.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się w załączniku „Informacja o projekcie”